Tankinspektion med drönare

Traditionella tankinspektioner kan vara tidskrävande och kostsamma. Låt oss spara tid och pengar åt dig med våra inspektioner av drönare.
 • Säkerhet: Ingen mänsklig ingång krävs.
 • Tillförlitlighet: Visuella data av hög kvalitet.
 • Datakvalitet: Korrekta och heltäckande uppgifter.
Förtrodd av branschledare
Innehållsförteckning

Inspektion av tankar med avseende på korrosion och skador

När det gäller inspektion av tankar för korrosion och skador finns det en rad olika faktorer att ta hänsyn till. Under de senaste åren har vi sett ett brett spektrum av skademönster i tankar och silos, som varierar avsevärt beroende på typ av tank, plats och avsedd användning. Tankar och silos skiljer sig också fundamentalt från varandra.

För silor är nötning ett vanligt problem, medan tankar kan uppvisa en rad olika typer av skador beroende på vilket material som används. Vissa typer av skador kanske inte helt kan upptäckas eller uppskattas enbart genom visuell inspektion. Icke desto mindre, drönare och kamerasystem är i allmänhet lämpliga för att ge en första bedömning av tankens skick eller fastställa behovet av rengöring innan någon går in i tanken. I andra fall utförs inspektionen och utvärderingen av plasttankar av inspektörer från testföretag som TÜV, Dekra, SGS etc., som förlitar sig på våra metoder och vår expertis.

Det finns ett brett spektrum av skademönster i allmänhet. Plasttankar kan till exempel lösas upp inifrån och ut, där syror tränger in i tyget genom att linern skadas. I andra fall kan tankarna ha beräknats felaktigt, vilket leder till högre hydrostatiskt tryck i bottenområdet (övergången mellan vägg och botten) än planerat, eller så kan sockeln som tanken placeras på vara felaktig eller inte passa tanken. Plasttankar påverkas också av UV-strålning. Temperaturen på de medier som fylls i tanken inom tankens driftgränser spelar också en avgörande roll. Produktionsfel eller felaktiga reparationer kan också komma i dagen vid inspektioner av tankar.

Ståltankar är också intressanta, med skyddande beläggningar eller färg beroende på medium. Industritankar drabbas hårt i ång- och gaszonerna, särskilt i större tankar som oljetankar där det kan vara svårt att inspektera takytan utan byggnadsställningar. Våra industriella drönare ger ett betydande värde här. Vi har av olika anledningar sett många olika typer av rostangrepp genom hål i ståltankar. Den drönare eller tankkamera ger inledande indikationer innan man använder tekniker för att mäta materialtjocklek.

Kontaminering är också en avgörande faktor, både i tankar och silor. Till exempel är spannmålssilos eller mjölsilos i spannmålskvarnar ofta angripna av skadedjur som förorenar produkten. Eftersom siloinspektion är relativt tidskrävande kan kamerainspektion ge omedelbara insikter. Ett annat exempel på kontaminering i tankar är sedimentansamlingar på botten av Tankar för brandvatten under årens lopp, ofta bestående av ämnen som tillförs med vatten, t.ex. rost från rörledningar, samt rester från upplösning av tankbeläggningar. Med åren kan mängden bli så stor att rengöring rekommenderas för att säkerställa en säker brandbekämpningsberedskap. Under revisionstiden, Tankar för brandvatten måste ta till mobilen Tankar för brandvatten eller andra brandbekämpningskoncept.

Säkerhetsöverväganden vid inspektioner av tankar

Tankinspektioner är en viktig aspekt för att upprätthålla en säker och tillförlitlig industriell verksamhet. Men de innebär också flera säkerhetsrisker som måste hanteras noggrant för att garantera säkerheten för de arbetstagare som deltar i inspektionsprocessen. Här är några säkerhetsöverväganden att tänka på under tankinspektioner:

 • Inneslutet utrymme inträde: Tankar betraktas vanligtvis som begränsade utrymmenvilket kan innebära betydande säkerhetsrisker för arbetstagarna. Arbetsgivaren måste se till att de som arbetar i tankar har rätt utbildning och lämplig säkerhetsutrustning, t.ex. gasmätare, andningsskydd och säkerhetsselar.
 • Fallskydd: Arbetstagare som utför tankinspektioner på höga höjder måste ha fallskyddsutrustning, t.ex. säkerhetssele och livlinor. Arbetsgivarna måste också se till att utrustningen underhålls och inspekteras ordentligt innan den används.
 • Elektriska risker: Många tankar innehåller elektrisk utrustning, t.ex. pumpar och motorer, som kan innebära elektriska risker för arbetstagarna. Arbetsgivarna måste se till att arbetstagarna får lämplig utbildning i elsäkerhet och att all elektrisk utrustning underhålls och inspekteras ordentligt.
 • Kemisk exponering: Tankar kan innehålla farliga kemikalier och ämnen som kan utgöra hälsorisker för arbetstagarna. Arbetsgivaren måste förse arbetstagarna med lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. handskar, skyddsglasögon och andningsskydd, för att skydda dem mot kemisk exponering.
 • Utrustningens säkerhet: Inspektion av tankar kräver ofta användning av specialutrustning, t.ex. drönare eller kameror. Arbetsgivaren måste se till att all utrustning som används vid inspektioner är ordentligt underhållen, inspekterad och används av utbildad personal.

Genom att ta hänsyn till dessa säkerhetsaspekter kan arbetsgivaren bidra till att garantera säkerheten för de arbetstagare som arbetar med tankinspektioner och upprätthålla en säker och tillförlitlig industriell verksamhet.

Inspektion av tankar av olika material och ändamål - vår specialitet

Vi har inspekterat alla vanliga typer av tankar i mejerier, bryggerier, kemiska fabriker, stålverk, vattenverk, avloppsreningsverk, livsmedelsverk, läkemedelsföretag med flera. Detta omfattar lagringstankar, processtankar, trycktankar och andra, med eller utan beläggningar, med eller utan blandare, rengjorda eller orengjorda, och även tankar fyllda med vatten. Med våra kameror och endoskop kan vi enkelt inspektera kemiska reaktorer utan att utsätta de anställda för fara. Vi kan också inspektera tankar på fartyg och till och med lastutrymmen.

Exempel på tankar som vi inspekterar

 • Mjölkväxter: Lagertankar, processtankar
 • Bryggerier: Lagertankar, processtankar
 • Kemiska fabriker: Lagringstankar, processtankar, trycktankar, silor, reaktorer, pannor, lagringstankar, tankbehållare, vakuumtankar
 • Stålverk: Lagringstankar, processtankar, pannor, lagringstankar
 • Vattenverk: Lagertankar, processtankar, silos, lagringstankar
 • Reningsverk för avloppsvatten: Lagertankar, processtankar, lagringstankar
  Anläggningar för livsmedelsbearbetning: Lagertankar, processtankar
 • Läkemedelsföretag: Lagringstankar, processtankar, reaktorer, pannor, lagringstankar, vakuumtankar
 • Offshore: Lagringstankar, processtankar, pannor, lagringstankar, tankcontainrar
 • Underjordiskt: Lagringstankar, processtankar, pannor, lagringstankar
 • Transport: Tankcontainrar
 • Lastutrymmen: Lagertankar
 • Fartygstankar: Lagertankar, processtankar
 • Tankar inom flygindustrin: Lagertankar, processtankar, vakuumtankar
 • Tankar inom energiindustrin: Lagringstankar, processtankar, pannor, lagringstankar
 • Tankar för pappersindustrin: Lagringstankar, processtankar, pannor
 • Byggnadsindustrin är en tank: Silos
 • Jordbrukstankar: Silos, spannmålsbehållare

Våra inspektionsverktyg

Tankinspektion har kommit en lång väg med de tekniska framstegen. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder moderna och toppmoderna inspektionsverktyg för att säkerställa högsta möjliga noggrannhet och effektivitet vid tankinspektion. Vår inomhus drönare (som den Multinnov Stero 2 eller . Flyability ELIOS) med extremt ljusstarka LED-lampor och 4K-kameror som ger våra kunder en detaljerad bild av varje centimeter av deras tankar. Våra 360°-kameror ger en heltäckande bild av tankens inre och fångar även de minsta detaljerna. Dessutom kan våra undervattens drönare kan inspektera tankar med ett djup på över 100 meter och tillhandahålla högkvalitativa 4K-filmer av inspektionsprocessen. Dessa verktyg ökar inte bara inspektionernas tillförlitlighet och noggrannhet utan minimerar också riskerna med traditionella inspektionsmetoder. Vårt team av erfarna experter ser till att dessa verktyg används till sin fulla potential och ger våra kunder en detaljerad rapport om skicket på deras tankar.

stereo2 drönare för inomhusbruk

Stereo2 drönare för inomhusbruk

Användning av inomhus drönare för tankinspektion har flera fördelar. För det första ger deras kompakta storlek och design enkel åtkomst till begränsade utrymmenvilket minskar behovet av byggnadsställningar eller annan åtkomstutrustning. För det andra möjliggör deras högkvalitativa 4K-kameror detaljerade och exakta inspektioner, och tar bilder som kan användas för ytterligare analys. För det tredje kan inomhus drönare utrustade med kollisionsavvärjande teknik kan bidra till att förhindra olyckor och skador på den utrustning som inspekteras. Dessutom kan dessa drönare kan positionera sig själva i miljöer där GPS inte används, vilket ger tillförlitliga inspektionsdata i områden som annars skulle vara svåra att komma åt. Slutligen är den 14 minuter långa flygtiden för inomhus drönare möjliggör snabba och effektiva inspektioner, vilket minimerar stilleståndstiden för underhållsåtgärder.

360-kamera

360°-kameror för användning i trånga utrymmen

Vi utvecklar våra egna lampor för radiell belysning och kan ta 360-graders bilder inuti tankarna som senare kan ses av inspektörerna på en dator. 360-graders kameror säkerställer att inga detaljer missas under inspektionerna.

undervattensdrönare

Undervattensdrönare

Undervatten drönare är idealiska för inspektion av processkärl, särskilt för brandbekämpning av vattentankar och sprinkler tankar. Vår lilla men kraftfulla undervattens drönare är oumbärliga för dessa inspektioner. De väger bara några kilo och är utrustade med 4K-kameror som kan roteras i alla riktningar. Med extremt stark belysning och ett dykdjup på över 100 meter är även de mest komplexa inspektioner möjliga. Som underhållsansvarig kan du lita på att vi tillhandahåller den mest avancerade och tillförlitliga utrustningen för dina tankinspektioner.

Materialberoende skador på tankar och industrikärl

Industritankar kan tillverkas av olika material beroende på branschens krav och vilken typ av media de används för att lagra. Här är några vanligt förekommande material för industritankar och deras typiska användningsområden:
 • Ståltankar: Ståltankar är vanligt förekommande inom många branscher, t.ex. inom olje- och gasindustrin, den kemiska industrin och livsmedelsindustrin. De är vanligtvis lämpliga för lagring av vätskor som råolja, kemikalier och livsmedel. De kan också användas för lagring av gaser som kväve, koldioxid och tryckluft. Stål är det vanligaste materialet som används vid tillverkning av industritankar. Typiska skademönster är korrosion, rostbildning och utmattningssprickor. Korrosion kan orsakas av att tanken kommer i kontakt med vatten- eller syrahaltiga medier som skadar skyddsfilmen på tankens yta. Rostbildning kan också uppstå till följd av korrosion, men den kan också orsakas av otillräcklig beläggning eller svetsfogar. Utmattningssprickor kan orsakas av tankens ständiga belastning och avlastning, särskilt vid svetsfogar. Stål används i många industrier, bland annat inom kemikalier, olja och gas, livsmedel och drycker.
 • Rostfritt stål Tankar: Tankar i rostfritt stål är kända för sin korrosionsbeständighet och används i många tillämpningar, bland annat inom livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. De är lämpliga för lagring av vätskor som vatten, mjölk, juice, vin, kemikalier och läkemedel. Rostfritt stål är ett populärt material för tankar inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin på grund av dess korrosionsbeständighet och hygieniska egenskaper. Typiska skademönster i rostfritt stål är rostfläckar, spänningsrevor och gropkorrosion. Rostfläckar kan orsakas av felaktig rengöring, medan spänningsfragment kan orsakas av termiska spänningar vid svetsning. Pittingkorrosion är en typ av korrosion som uppstår när sura eller kloridhaltiga medier kommer i kontakt med tankens yta.
 • Plasttankar: Plasttankar kan tillverkas av olika material, bland annat polyeten, polypropen och PVC. De används ofta inom den kemiska industrin och inom vatten- och avloppsrening. Plasttankar är lämpliga för lagring av syror, alkalier, salter och vatten.

  Plasttankar är vanligt förekommande inom den kemiska industrin, galvanisering, textil- och livsmedelsindustrin. Typiska skador är sprickor, brott och missfärgning. Sprickor kan orsakas av mekanisk belastning eller otillräcklig konstruktion, medan sprickor beror på överbelastning. Missfärgning kan bero på UV-strålning, värme eller kemiska reaktioner med de medier som lagras i tanken.

 • Tankar av betong: Betongtankar är vanligtvis lämpliga för lagring av vatten, avloppsvatten och kemikalier inom vatten- och avloppsrening och livsmedelsindustrin. Betongtankar är kända för sin styrka och hållbarhet och kan även användas för lagring av olja och bränslen.

  Betong används vanligtvis för stora tankar som används inom vatten- och avloppsindustrin samt inom byggbranschen. Typiska skador i betongtankar är sprickor, korrosion av armering och utsköljningar. Sprickor kan orsakas av betongens krympning eller överbelastning. Korrosion av armering kan orsakas av att vatten eller saltinnehållande medier tränger in i betongen. Utspolning uppstår när vattenhaltiga medier löser upp cement och andra lösliga komponenter i betongen.

 • Glasfibertankar: Glasfibertankar är korrosionsbeständiga och därför väl lämpade för lagring av kemikalier och olja. De används ofta inom den kemiska och petrokemiska industrin, kraftverk och livsmedelsindustrin.

  Tankar av glasfiberförstärkt plast är känsliga för sprickor och skador på grund av mekanisk belastning eller överbelastning. Väderpåverkan, kemiska reaktioner och åldrande kan också orsaka skador.

Skador på industritankar tillverkade av olika material kan orsakas av en mängd olika faktorer. Regelbunden inspektion och underhåll är avgörande för att upptäcka och reparera skador tidigt och förhindra läckage och olyckor. Se till att dina industritankar är säkra genom att planera in regelbundna inspektioner och underhåll. Kontakta oss idag för att boka en tid.

Förklaring av inspektionsprocessen och metodiken.

Inspektionsprocessen och metodiken för tankinspektioner innebär ett systematiskt tillvägagångssätt för att bedöma tankens skick och identifiera eventuella problem som kan påverka dess funktion och säkerhet. Processen omfattar vanligtvis visuella inspektioner av de yttre och inre ytorna samt icke-förstörande testmetoder (NDT) för att upptäcka sprickor, korrosion och andra defekter.

Metodiken för inspektion av tankar kan variera beroende på tankens typ och syfte samt de specifika kraven för inspektionen. I allmänhet innebär det en detaljerad undersökning av tankens struktur, komponenter och driftssystem, med fokus på att identifiera eventuella problem som kan påverka dess prestanda och säkerhet.

Inspektionsprocessen kan också innebära användning av specialutrustning och verktyg, t.ex. drönare360°-kameror och undervattenskameror drönare, för att komma åt och inspektera svåråtkomliga områden eller områden som kan utgöra säkerhetsrisker för personalen. När inspektionen är klar sammanställs vanligtvis en detaljerad rapport som beskriver resultaten och rekommendationer för eventuella nödvändiga reparationer eller underhåll.

Sammantaget är en grundlig inspektionsprocess och metodik viktig för att garantera säkerheten och tillförlitligheten hos tankar och andra industrikärl, och kan bidra till att förhindra kostsamma driftstopp och skador på utrustning.

Vår erfarenhet och vårt samarbete med testinstitutioner

Som leverantör av inspektionstjänster för industritankar har vi samlat på oss många års erfarenhet och expertis inom området. En av de viktigaste aspekterna av vårt arbete är att samarbeta med testinstitut som TÜV och Dekra för att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder den högsta servicenivån.

Enligt vår erfarenhet är det TÜV och andra testorganisationer som har sista ordet när det gäller vilka inspektionsmetoder som är acceptabla för varje tank. Detta beslut påverkas av olika faktorer, till exempel tankens skick och om det är säkert för en mänsklig inspektör att gå in i den.

Även om det kan vara frestande att anta att drönare eller att kamerabilder bara är "tillräckligt bra" för inspektioner, vet vi av egen erfarenhet att så inte är fallet. Vi har haft ett nära samarbete med TÜV och andra inspektionsorgan och förstår vikten av att tillhandahålla korrekta och tillförlitliga data till våra kunder.

Användningen av drönare för tankinspektioner erbjuder ett snabbare och säkrare alternativ till traditionella inspektionsmetoder. Drönare kan nå områden som annars är svåra eller omöjliga att inspektera, vilket ger värdefull information som annars skulle ha gått förlorad.

På vårt företag har vi en stark arbetsrelation med testorganisationer, och vi hanterar all kommunikation relaterad till tankinspektioner för våra kunder. Vår erfarenhet av att arbeta med dessa organ har varit överväldigande positiv, och vi är stolta över att kunna säga att de genomgående är imponerade av kvaliteten på vår inspektionsutrustning och den ökade säkerhet den ger för inspektörerna.

Naturligtvis kan det finnas vissa områden i en tank som fortfarande kräver manuell inspektion, till exempel områden där ytan måste kontrolleras för skador eller korrosion. Men för majoriteten av inspektionsuppgifterna, drönare ger ett säkrare, snabbare och mer noggrant alternativ.

Sammanfattningsvis har vi ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med TÜV och andra kontrollorgan, och vår användning av drönare för tankinspektioner har varit avgörande för att leverera högkvalitativa resultat till våra kunder. Om du har några frågor eller vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Begär en offert

Är du redo att inspektera? Då sätter vi igång!
Läs mer

Ofta ställda frågor

Ett tryckkärl är en behållare som är konstruerad för att hålla vätskor eller gaser vid ett tryck som skiljer sig avsevärt från det omgivande trycket. Det kan vara en enkel lufttank eller ett komplext kemiskt reaktorkärl som används inom den kemiska industrin. Trycket i ett tryckkärl kan vara upp till tusentals pund per kvadrattum (psi), vilket gör det till en viktig komponent i olika industriella processer. Dessa kärl omfattas av rigorösa säkerhetsbestämmelser för att säkerställa att de byggs, installeras och underhålls på rätt sätt, vilket minimerar risken för katastrofala fel.
Direktivet om tryckbärande anordningar (PED) gäller konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar med ett högsta tillåtet tryck på mer än 0,5 bar. Detta omfattar bland annat tryckkärl, pannor, rörledningar, ventiler och säkerhetsanordningar. PED syftar till att säkerställa en hög nivå av säkerhet och skydd för individer och miljön genom att fastställa strikta normer för konstruktion och tillverkning av tryckbärande anordningar.
Tankar måste inspekteras av flera skäl. Med tiden kan tankarna försämras på grund av slitage, korrosion eller andra faktorer, vilket kan äventyra deras strukturella integritet och göra dem osäkra. Regelbundna inspektioner hjälper till att identifiera eventuella problem innan de blir ett problem, vilket garanterar att tankarna förblir i gott skick och fungerar säkert. Dessutom omfattas tankar som används i industriella miljöer ofta av lagstadgade krav, vilket kan kräva regelbundna inspektioner för att säkerställa att säkerhets- och miljönormerna följs.
Tankinspektion kan vara farligt eftersom det ofta innebär att begränsade utrymmen och arbete på hög höjd. Inspektörerna kan utsättas för farliga kemikalier, gaser eller material som kan orsaka andningsbesvär eller andra hälsoproblem. Dessutom kan tankar innehålla brandfarliga eller explosiva material som utgör en risk för brand eller explosion. Användning av tung utrustning eller verktyg under inspektioner kan också öka risken för olyckor eller skador.
Tankar kan inspekteras med olika metoder beroende på deras utformning, innehåll och tillgänglighet. Några vanliga metoder är visuella inspektioner, ultraljudsprovning, magnetpulverprovning, röntgenprovning och penetrantprovning. Med dessa metoder kan inspektörerna kontrollera om det finns sprickor, korrosion, läckor och andra potentiella problem som kan äventyra tankens integritet och säkerhet. Dessutom kan tankinspektioner innebära att man måste gå in i själva tanken, vilket kräver noggrann planering och att man följer strikta säkerhetsprotokoll.

Flygbarhet Elios är en banbrytande drönare teknik som gör det möjligt att snabbt, säkert och exakt utföra invändiga tankinspektioner. Den drönare är utrustad med högupplösta kameror och kraftfull belysning, vilket gör det möjligt att ta detaljerade bilder av tankarnas inre.

Inspektionsprocessen börjar med att man sätter in drönare in i tanken genom en liten öppning. Väl inne i tanken drönare kan navigera genom trånga utrymmen och runt hinder med hjälp av den avancerade tekniken för att undvika hinder. De högupplösta kamerorna gör att operatören kan se bilderna i realtid, vilket säkerställer att drönare samlar in de nödvändiga uppgifterna.

En av de största fördelarna med att använda Flygbarhet Elios för interna tankinspektioner är den ökade säkerheten. Traditionella tankinspektioner kräver att personalen går in i tanken, vilket kan vara en farlig och riskfylld process. Med Flygbarhet Elioskan arbetarna stanna kvar utanför tanken medan drönare samlar in nödvändiga data. Detta minskar risken för olyckor och skador och gör tankinspektionerna säkrare och mer effektiva.

Utöver säkerhet, Flygbarhet Elios erbjuder ett antal andra fördelar. De drönare kan inspektera tankar snabbare än traditionella metoder, vilket sparar tid och pengar. Dessutom registreras mer exakta och detaljerade data, vilket möjliggör en mer exakt analys av tankens tillstånd.

Totalt sett, Flygbarhet Elios är ett kraftfullt verktyg för interna tankinspektioner. Den avancerade tekniken gör inspektionerna snabbare, säkrare och mer exakta, samtidigt som den minskar kostnader och förbättra effektiviteten. Genom att utnyttja denna teknik kan företag förbättra sina program för tankunderhåll och se till att deras tankar är i toppskick.

Intern tankinspektion av drönare har många fördelar, bland annat

 1. Ökad säkerhet: Genom att använda en drönare för intern tankinspektion, behöver arbetarna inte längre gå in begränsade utrymmen eller arbete på hög höjd, vilket minskar risken för olyckor eller skador.
 2. Förbättrad effektivitet: Inspektioner av drönare kan genomföras mycket snabbare än med traditionella inspektionsmetoder, eftersom det inte behövs några byggnadsställningar eller komplicerade säkerhetsåtgärder. Det innebär att tankarna kan tas i drift snabbare, vilket minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten.
 3. Bättre data: Användningen av drönare utrustade med högupplösta kameror och sensorer gör det möjligt att samla in mer detaljerade data under inspektionsprocessen. Detta möjliggör mer exakta bedömningar av tankens skick och eventuella problem.
 4. Kostnadsbesparingar: Genom att minska behovet av mänsklig arbetskraft och dyr utrustning, inspektioner av drönare kan leda till betydande kostnadsbesparingar jämfört med traditionella inspektionsmetoder.
 5. Icke-destruktiv: Användningen av drönare för tankinspektion är en icke-förstörande metod, vilket innebär att tanken förblir intakt och funktionsduglig efter inspektionen. Det innebär också att det inte finns något behov av kostsamma och tidskrävande reparationer eller underhåll.

Överlag, intern tankinspektion av drönare har många fördelar som gör den till en mycket effektiv och ändamålsenlig metod för att säkerställa säker drift av tankar och andra begränsade utrymmen.

Förberedelserna inför en inspektion av en tank omfattar flera viktiga steg. För det första är det viktigt att se till att tanken töms och rengörs ordentligt för att möjliggöra en korrekt inspektion. Eventuella rester eller skräp som finns kvar i tanken kan dölja defekter eller hindra inspektionsprocessen.

Därefter måste alla nödvändiga tillstånd och auktorisationer erhållas för att få tillträde till platsen och utföra inspektionen. Detta kan kräva samordning med anläggningens ledning, tillsynsmyndigheter och andra intressenter.

Det är också viktigt att se till att all nödvändig inspektionsutrustning och personal finns tillgänglig och är redo att användas. Detta kan omfatta drönare eller annan avancerad inspektionsteknik, samt utbildad personal för att använda dem.

Slutligen bör en detaljerad inspektionsplan utarbetas och meddelas alla berörda parter för att säkerställa att inspektionen genomförs effektivt och säkert. Detta kan innebära att identifiera eventuella potentiella faror eller risker i samband med tanken och att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att minska dem.

Laget

Våra experter på inspektioner

porträtt karsten 2
Karsten

VD

Porträtt av Chris
Christian

VD och grundare

porträtt phil

Philipp

CFO och delägare

porträtt stephan

Stephan

Verksamheter

porträtt juliana

Juliana

Specialist på sjöfart

sv_SE
Bläddra till toppen